Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | iSquare

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Βιωσιμότητα Ανάπτυξης Προηγούμενων Ετών: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 8η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της iSquare και αφορά την περίοδο 1.1.2021 - 31.12.2021. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυ- πα Global Reporting Initiative (GRI), βασική επιλογή (core option) και το πρότυπο AA1000AP (2018). Η προηγούμενη έκθεση εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 και αφορούσε την περί- οδο 1.1.2020 - 31.12.2020.

Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (GRI Standards), εναρμονίζεται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Αυτή η έκθεση της iSquare αποτελεί μέρος της έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest 2021 οπού υπάρχουν οι ολοκληρωμένες δημοσιεύσεις των δεικτών GRI ενώ παράλ- ληλα, περιλαμβάνει επιλεγμένους, βασικούς, προηγμένους και κλαδικούς δείκτες, του Οδη- γού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών (https://www.quest.gr).

Παράλληλα στην έκθεση του Ομίλου Quest υπάρχει η παρουσίαση της νέας ESG στρατηγι- κής του Ομίλου από την οποία οι στόχοι έχουν ενσωματωθεί στα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών της.

Για σχόλια και προτάσεις αναφορικά με την δραστηριοποίησή του Ομίλου Quest στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για όποια παρατήρηση σχετικά με την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]