Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | iSquare

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Βιωσιμότητα Ανάπτυξης Προηγούμενων Ετών:
Our Commitment
2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την 7η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής «η Έκθεση») του Ομίλου Quest. Με τη δημοσίευσή της, στοχεύουμε να ενημερώσουμε με διαφανή τρόπο τα ενδιαφερόμενά μας μέρη σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους και την επίδοσή μας στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και των εταιρειών του, για την περίοδο 1.1.2020 - 31.12.2020. Η προηγούμενη έκθεση του Ομίλου Quest, εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και αφορούσε στην περίοδο 1.1.2019 - 31.12.2019. Δεν υπάρχει στην παρούσα Έκθεση κάποια βασική αναδιατύπωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα Πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), βασική επιλογή (core option)*, το πρότυπο AA1000AP (2018), ενώ περιλαμβάνει επιλεγμένους, βασικούς, προηγμένους και κλαδικούς δείκτες, του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Διενεργήθηκε έλεγχος εξωτερικής διασφάλισης των περιεχομένων του απολογισμού από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα [TÜV HELLAS (TÜV NORD)], αναφορικά με την συμμόρφωση στα ανωτέρω πρότυπα. Ειδικότερα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018), ακολουθήθηκαν τα οριζόμενα στον οδηγό AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3). (βλ. Παράρτημα 7).

Στην παρούσα Έκθεση επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τον Όμιλο Quest και τις 4 μεγαλύτερες εταιρείες του Ομίλου, με κύκλο εργασιών πάνω από το 95% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, στην Έκθεση συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS, ενώ εξαιρούνται οι εταιρείες Quest on Line, iStorm, Cardlink, Clima Quest και Quest Energy, για τις οποίες περιλαμβάνονται σχετικά στοιχεία σε επίπεδο Ομίλου, μόνο όσον αφορά στους δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επιλεγμένες GRI δημοσιοποιήσεις.

Για σχόλια και προτάσεις αναφορικά με την δραστηριοποίησή του Ομίλου Quest στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για όποια παρατήρηση σχετικά με την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]