store
iSquare Survey 2023

Όροι Διαγωνισμού

1

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία “«iSquare - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ” (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο “iSquare Survey 2023” (εφεξής «ο Διαγωνισμός») από τους Δικτυακούς Τόπους που διατηρεί στο Facebook, Instagram και Linkedin, όπου ο χρήστης δια μέσου της ιστοσελίδας isquare.gr/isquare-survey-2023 θα συμμετέχει στη διεξαγωγή της έρευνας – οπότε και θα καθίσταται αυτομάτως συμμετέχων στο Διαγωνισμό , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, διατηρούν προσωπικό e-mail και τηλέφωνο και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας της ως άνω έρευνας, χωρίς κάποια επιπρόσθετη χρέωση για τους συμμετέχοντες. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται η Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με την αποκλειστική βούλησή και πρωτοβουλία τους και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτει έγκυρο email και τηλέφωνο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί επικοινωνία μαζί του, σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως καθορίζεται κατωτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται, καθώς στο σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του και μόνον στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρισης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

3

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Στο Διαγωνισμό δε δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής. Ομοίως δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητής, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία, που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Έγκυρη λογίζεται συμμετοχή όταν υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Δεν γίνονται δεκτές καταχωρίσεις /σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το Διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.
4

Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις σελίδες που διατηρεί η Διοργανώτρια στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram και Linkedin κατά την περίοδο από 20/12/2023 έως και 20/1/2024 ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας – χρόνου λήξης διεξαγωγής του ως άνω Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει της Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Αν για οποιοδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στους λογαριασμούς/ διαδικτυακούς Τόπους της, χωρίς να έχει καμία ευθύνη για την μεταβολή αυτή.

5

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Μηχανισμός

Αρχικά, ο χρήστης – συμμετέχων καλείται να λάβει μέρος στην έρευνα ικανοποίησης πελατών της iSquare μέσω της σελίδας isquare.gr/isquare-survey-2023. Στη συνέχεια, σε επόμενη σελίδα καλείται να καταχωρήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο σχετικό πεδίο για τις ανάγκες διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και του παρέχεται η δυνατότητα να συναινέσει για τη χρήση αυτής και για και για άλλες διαφημιστικές ενέργειες της Διοργανώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε συμμετέχων δε δώσει τη συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική του διεύθυνση του και για άλλες διαφημιστικές ενέργειες της εταιρείας, το e-mail του θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  Η συμπλήρωση της φόρμας της έρευνας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να έχει μια συμμετοχή μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας. Ο χρήστης δεν θα συμπληρώνει κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο για την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, πέραν του προσωπικού του email, που έχει ο ίδιος συμπληρώσει στη φόρμα. Έτσι, θα ολοκληρώνεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη και αυτή θα είναι έγκυρη για τη διεκδίκηση του δώρου. 

6

Αριθμός Νικητών - Δώρο

Από το διαγωνισμό θα προκύψει ένας (1) νικητής, καθώς και ένας (1) επιλαχών στο σύνολο μετά από κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 22/1/2024, στα γραφεία της iSquare, στις 12.00μμ. Ο νικητής που θα κληρωθεί, κερδίζει ένα iPhone 14, Μidnight, 128GB (το «δώρο»), που θα του παραδοθεί σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του εν λόγω προϊόντος από τη Διοργανώτρια. To δώρo είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα πράγματα.
7

Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού- Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή των Δώρων

Για την ανάδειξη του νικητή, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση επί του συνόλου των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν υποβληθεί βάσει των ανωτέρω, με τη χρήση του προγράμματος https://www.random.org, το οποίο αποτελεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς καμία μεσολάβηση, επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων. Πληροφορίες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του προγράμματος είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq.

Η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στη 21/1/2024 παρουσία εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρείας iSquare, στα κεντρικά γραφεία της, Αλεξάνδρου Πάντου 27, Καλλιθέα, 17671. Ο νικητής θα κληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν μέχρι τις 21/2/2024 (ώρα 23:59) προκειμένου να παραλάβει το δώρο του. Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο νικητής (ή επιλαχών, στην περίπτωση που τελικά αναδειχθεί ως ο τελικός νικητής του Διαγωνισμού) θα χρειαστεί να γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφώνου του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του εάν επιθυμεί η Διοργανώτρια να προχωρήσει στην αποστολή σε αυτόν του δώρου, αποδεχόμενος την γνωστοποίηση - δημοσίευση του ονοματεπώνυμού του από τη Διοργανώτρια για την ανακοίνωση/δημοσίευση του νικητή του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί αποστολή σε αυτόν, ο νικητής που θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα του ζητηθεί προκειμένου να παραλάβει το δώρο του από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας iSquare, στην Αλεξάνδρου Πάντου 27, Καλλιθέα, 17671.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα αποδοθεί στον επιλαχόντα.

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του, θα ανακοινωθεί στους Διαδικτυακούς Τόπους της εταιρείας iSquare Facebook Page | Instagram Page | Linkedin Page μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης του νικητή.

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και το δώρο που θα δοθεί είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα.

Η Διοργανώτρια δε βαρύνεται με καμία άλλη υποχρέωση, πέραν της παραδόσεως του δώρου. Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς νικητής, για οποιονδήποτε λόγο δεν απαντήσει στην επικοινωνία της Διοργανώτριας για να δώσει τα ως άνω στοιχεία του ή κατόπιν δεν προσέλθει να παραλάβει το δώρο, όπως ιδίως σε περίπτωση που νικητής:

  1. δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού και ακυρωθεί η συμμετοχή του
  2. δεν αποδεχθεί το δώρο ή
  3. δεν εμφανισθεί εγκαίρως για την παραλαβή του - δεν εντοπισθεί κατά τα ανωτέρω ήτοι δεν ακολουθήσει και δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του σχετικού Δώρου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να διαθέσει το δώρο στον επιλαχόντα.

Το δώρο παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν. Εάν δεν ακολουθήσει και δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του σχετικού Δώρου και το δώρο θα πάει στον επιλαχόντα.

8

Ευθύνη

Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι τα στοιχεία με τα οποία ο συμμετέχων λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.

Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του δώρου στον νικητή. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του δώρου. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ, Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ  ΔΕ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά της και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Συμμετοχή στην έρευνα – διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως ανεπιφύλακτη αποδοχή των άνωθι προϋποθέσεων.

Η συμμετοχή χρήστη στο Διαγωνισμό σημαίνει και ότι αυτός ανεπιφύλακτα: (α) απαλλάσσει το Meta από κάθε ευθύνη και (β) αναγνωρίζει ρητά ότι η εν λόγω  ενέργεια δεν είναι χορηγούμενη από το Meta ούτε υποστηρίζεται, διεξάγεται ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτό.

9

Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο site της Διοργανώτριας στο isquare.gr/competition-terms-conditions

10

Προσωπικά Στοιχεία - Δεδομένα

O Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και η συμμετοχή σε αυτόν αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντος δήλωση κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη  των νικητών και την απόδοση του δώρου  σε αυτούς. Ως εκ τούτου, με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό σε κάθε περίπτωση παρέχετε τη συναίνεση σας για τη χρήση και την επεξεργασία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για τον σκοπό αυτό, καθώς και για τη χρήση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων στοιχείου που θα διακρατηθεί σε αρχείο που θα τηρηθεί για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά την πάροδο του οποίου θα διαγραφεί, εκτός αν -και στο βαθμό που- άλλως προβλέπεται για το χρόνο διακράτησης από σχετική ισχύουσα νομοθετική διάταξη. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση που ενδεχομένως έχετε καταχωρίσει και συγκατάθεσή σας για χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και για διαφημιστικές ενέργειες της ώδε Διοργανώτριας εταιρείας, αφορά σε άλλο, ξεχωριστό από τον ώδε ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό, για τον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής τα σύμφωνα με αυτόν προβλεπόμενα στη σχετική σας εκείνη παραχώρηση συγκατάθεσης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ως χρήστης - συμμετέχων έχετε ήδη αποδεχθεί τους όρους χρήσης του Facebook, ή/και του Instagram, ή/και του Linkedin και της ηλεκτρονικής σελίδας της Διοργανώτριας και τη σχετική δήλωση συναίνεσης.

Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα που θα αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών του Διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που δήλωσε με τη συμμετοχή του, και εκείνος θα απαντήσει στη Διοργανώτρια και θα δώσει τα προσωπικά του στοιχεία και συγκεκριμένα Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, καθώς και Διεύθυνση παράδοσης του Δώρου για την περίπτωση που επιθυμεί την αποστολή του, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και νομότυπη παράδοσή του. Τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτη συμβεβλημένη με τη Διοργανώτρια ταχυδρομική - μεταφορική εταιρεία, μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η αποστολή και θα διακρατηθούν σε αρχείο που θα τηρηθεί για το χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά την πάροδο του οποίου θα διαγραφούν, πλην των στοιχείων που τυχόν απαιτείται να διακρατηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων αποδέχεται ότι, στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ή επιλαχών θα πραγματοποιηθεί δημοσίευση του ονοματεπώνυμού του στις ιστοσελίδες / μέσα της Διοργανώτριας, καθώς και συλλογή, καταχώριση, διατήρηση και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων του, στο ως άνω αρχείο, στο σύστημα της καταγραφής παραγγελιών και αποστολής πακέτων για το σκοπό αποστολής του Δώρου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων από τη Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς αποστολής του δώρου.

Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων, τα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θα ενταχθούν στο παραπάνω αρχείο, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, διαγραφής και περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας τους, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, στο βαθμό που αυτό, κατά περίπτωση, από το νόμο επιτρέπεται, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected].

11

Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του παρόντος Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), με σχετική ανάρτησή της στους Διαδικτυακούς τόπους Facebook Page | Instagram Page | Linkedin Page με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης.

12

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
13

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
crossmenuchevron-down