Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | iSquare

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Απολογισμός 16
Απολογισμός 15
Απολογισμός 14

 

Ο Ομιλος Quest, έχοντας επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου, συμβάλλει από την ίδρυσή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού συνόλου. Από φύση και θέση σε ένα νευραλγικό τομέα όπως οι τεχνολογίες, ο Ομιλος Quest εξ αρχής έχει προσανατολιστεί στην επιδίωξη της διαρκούς ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, στην άνοδο του κοινωνικού συνόλου.

Συνεισφορά στον κλάδο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.

Ο Όμιλος Quest συμπληρώνοντας 35 χρόνια δράσης στον τομέα της τεχνολογίας και ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση του κλάδου, έχει καταγράψει στο ενεργητικό του την εξελικτική πορεία της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία. Ο Όμιλος με την συμμετοχή των εταιρειών του έχει συμβάλλει:
Στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής
Στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων τεχνολογιών
Στην αποδοχή των νέων τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης
Στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην παιδεία
Στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
Στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών
Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του Έλληνα πολίτη

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής του για την αειφορία και τη διαφάνεια, αποτελεί η έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2015, που αποτυπώνει και το όραμα του Ομίλου, Τεχνολογία - Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα. Ο Απολογισμός του Ομίλου Quest έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του GRI και συγκεκριμένα ακολουθώντας το πρότυπο G4 In accordance - Core. Παρουσιάζει τα θέματα που προέκυψαν από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) και παρουσιάζει τις αρχές και τις δράσεις που αναπτύσσονται από τον Όμιλο και τις εταιρίες του, στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αγοράς, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.
Για σχόλια και προτάσεις αναφορικά με την δραστηριοποίησή του Ομίλου Quest στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για όποια παρατήρηση σχετικά με την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το pr@quest.gr